دوره‌ های آموزشی نووا
نوامبر 23, 2016

فهرست دستورات PowerShell

Avatar photo
برنامه نویس MERN Stack
فهرست دستورات PowerShell

فهرست دستورات PowerShell

پاورشل ویندوز دارای دستورات فراوانی میباشد که معمولا دستورات آن در دو نسخه کامل و مختصر هستند. همانطور که در پست آموزش PowerShell گفتم دستورات مستعار PowerShell همنام و همکار دستورات لینوکس میباشند. مثلا دستور PS برای فهرست گیری از Process های فعال لینوکس استفاده میشود که در پاورشل ویندوز هم همین کاربرد را دارد. یا دستور Kill که برای متوقف نمودن Process های فعال لینوکس است. در این آموزش قصد دارم فهرست دستورات PowerShell ویندوز را به همراه نسخه کامل و نسخه مختصر این دستورات معرفی کنم.

دستور مستعار (Aliases)دستور کامل (cmdlet)توضیحات دستور
%ForEach-Objectانجام یک عملکرد برای هر ایتمی که در ورودی Object بود
?Where-Objectانتخاب Object ها مبنی بر مقدار آنها
acAdd-Contentاضافه کردن داده یا متن به فایل
asnpAdd-PSSnapInاضافه نمودن یک یا بیشتر Snap-in PowerShell به Session فعلی
catGet-Contentدریافت محتوای یک فایل
cdSet-Locationمشخص کردن آدرس یا مکان فعلی عملکرد برنامه
chdirSet-Locationمشخص کردن آدرس یا مکان فعلی عملکرد برنامه
clcClear-Contentحذف کردن محتوای یک فایل نه خود فایل
clearClear-Hostخالی کردن یا پاک نمودن صفحه
clhyClear-Historyخالی کردن ورودی های از History دستورات
cliClear-Itemحذف کردن محتوای یک فایل نه خود فایل
clpClear-ItemPropertyحذف کردن مقدار های Property نه خود Property
clsClear-Hostخالی کردن یا پاک نمودن صفحه
clvClear-Variableحذف کردن مقدار Variable ها
cnsnConnect-PSSessionاتصال دوباره به ارتباط قطع شده
compareCompare-Objectمقایسه دو مجموعه از Object
copyCopy-Itemکپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cpCopy-Itemکپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cpiCopy-Itemکپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cppCopy-ItemPropertyکپی گرفتن ویژگی و مقدار از یک مکان مشخص به یک مکان دیگر
curlInvoke-WebRequestدریافت محتوای یک صفحه وب از اینترنت
cvpaConvert-Pathتبدیل مسیر پاورشل به مسیر ارائه کننده PowerShell
dbpDisable-PSBreakpointغیر فعال سازی Breakpoint در کنسول فعلی
delRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
diffCompare-Objectمقایسه دو مجموعه از Object
dirGet-ChildItemدریافت فایلها و پوشه ها از یک درایو سیستم
dnsnDisconnect-PSSessionقطع کردن ارتباط Session
ebpEnable-PSBreakpointفعال سازی BreakPoint در کنسول فعلی
echoWrite-Outputارسال Object مشخص شده به دستور بعدی در Pipeline در صورتی که دستور  آخرین دستور در Pipeline باشد. Object در کنسول نمایش داده میشود.
epalExport-Aliasاستخراج اطلاعات در مورد aliases های مشخص شده فعلی.
epcsvExport-Csvتبدیل Object ها به سری های رشته ای Comma-separated و ذخیره این رشته ها در فایل CSV
epsnExport-PSSessionوارد کردن دستورات از یک Session دیگر و ذخیره آنها در ماژول PowerShell
eraseRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
etsnEnter-PSSessionآغاز یک نشست انفعالی با سیستم های راه دور (Remote)
exsnExit-PSSessionپایان دادن به نشست انفعالی با کامپیوتر که به آن متصل شده
fcFormat-Customاستفاده از نمایش شخصی سازی شده برای قالب خارجی
flFormat-Listقالب بندی خروجی به عنوان یک فهرست ویژگیها که هر ویژگی در یک خط جدید ظاهر میشود.
foreachForEach-Objectانجام یک عملکرد برای هر ایتمی که در ورودی Object بود
ftFormat-Tableقالبندی خروجی به جدول
fwFormat-Wideقالب بندی Object ها به عنوان یک جدول عریض که فقط یک ویژگی از Object ها نمایش داده شود.
galGet-Aliasدریافت aliases ها برای Session فعلی
gbpGet-PSBreakpointدریافت Breakpoint های که برای Session فعلی تنظیم شده اند
gcGet-Contentدریافت محتوای یک فایل
gciGet-ChildItemدریافت فایلها و پوشه ها در درایو های سیستم
gcmGet-Commandدریافت کلیه دستورات
gcsGet-PSCallStackنمایش Call Stack های فعلی
gdrGet-PSDriveدریافت درایو ها در Session فعلی
ghyGet-Historyدریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
giGet-Itemدریافت فایلها و پوشه ها
gjbGet-Jobدریافت کارهای فعلی که در پشت صفحه توسط PowerShell در حال اجرا میباشند.
glGet-Locationدریافت اطلاعات در مورد مکان فعلی عملکرد یا یک مکان دیگر
gmGet-Memberدریافت خصوصیات و روشهای Object
gmoGet-Moduleدریافت ماژول های که وارد شده اند یا ماژولهای که میتوانستند به Session فعلی وارد شوند
gpGet-ItemPropertyدریافت خصوصیات آیتم مشخص شده
gpsGet-Processدریافت Process های فعال در کامپیوتر محلی یا کامپیوتر از راه دور (Remote)
groupGroup-ObjectObject های گروه ها دارای مقدارهای مساوی هستند که در ویژگیها مشخص شده
gsnGet-PSSessionدریافت Session های PowerShell در کامپیوتر محلی ور راه دور
gsnpGet-PSSnapInدریافت Snap in PowerShell ها روی کامپیوتر
gsvGet-Serviceدریافت سرویس ها روی کامپیوتر محلی و راه دور
guGet-Uniqueبازگشت آیتم های منحصر بفرد از فهرست طبقه بندی شده
gvGet-Variableدریافت Variable های کنسول فعلی
gwmiGet-WmiObjectدریافت نمونه های کلاسها یا اطلاعات در دسترس مربوط به کلاسهای WMI
hGet-Historyدریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
historyGet-Historyدریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
icmInvoke-Commandاجرای دستورات رو کامپیوتر محلی و کامپیوتر راه دور (Remote)
iexInvoke-Expressionاجرای دستورات یا اصطلاحات روی کامپیوتر محلی
ihyInvoke-Historyاجرای دستورات از Session های تاریخچه (History)
iiInvoke-Itemانجام عمل پیشفرض روی آیتم مشخص شده
ipalImport-Aliasوارد نمودن یک فهرست Alias از یک فایل
ipcsvImport-Csvساخت یک جدول شبیه Object های شخصی سازی شده از فایل CSV
ipmoImport-Moduleاضافه نمودن ماژول ها به Session فعلی
ipsnImport-PSSessionوارد کردن دستوران از Session های دیگر به Session فعلی
irmInvoke-RestMethodارسال درخواست HTTP یا HTTPS به یک وب سرویس RestFul
isepowershell_ise.exeتوضیح درباره نحوه استفاده از PowerShell_ISE
iwmiInvoke-WMIMethodفراخوانی روشهای WMI
iwrInvoke-WebRequestدریافت محتوای یک صفحه Web از اینترنت
killStop-Processمتوقف سازی Process های فعال
lpOut-Printerارسال خروجی به پرینتر
lsGet-ChildItemدریافت فایلها و پوشه ها در یک درایو سیستم
manhelpنمایش اطلاعات در باره دستوارت PowerShell و محتوای آنها
mdmkdirساخت یک آیتم جدید
measureMeasure-Objectمحاسبه ویژگی عددی یک Object و کاراکتر ها – کلمات و خطوط در رشته Object از قبیل فایلهای یک متن
miMove-Itemانتقال یک آیتم از یک مسیر به مسیر دیگر
mountNew-PSDriveساخت درایو Map شده شبکه به صورت دائمی و موقتی
moveMove-Itemانتقال یک آیتم از یک مکان به مکان دیگر
mpMove-ItemPropertyانتقال ویژگی از یک مکان به مکان دیگر
mvMove-Itemانتقال یک آیتم از یک مکان به مکان دیگر
nalNew-Aliasساخت یک Alias تازه
ndrNew-PSDriveساخت درایو Map شده شبکه به صورت دائمی و موقتی
niNew-Itemساخت یک آیتم جدید
nmoNew-Moduleساخت یک ماژول Dynamic جدید که فقط در RAM وجود دارد
npsscNew-PSSessionConfigurationFileساخت یک فایل که مشخص میکند پیکربندی Session را
nsnNew-PSSessionساخت یک ارتباط دائمی به کامپیوتر محلی یا راه دور
nvNew-Variableساخت یک Variable جدید
ogvOut-GridViewارسال خروجی به یک جدول انفعالی در یک پنجره مجزا
ohOut-Hostارسال خروجی به خط فرمان
popdPop-Locationتغییر مکان فعلی به مکانی که اخیرا بیشترین فشار روی پشت آن بوده. شما میتوانید pop کنید مکان را از پشته پیشفرض به بخشی که خود آنرا ساخته اید.
psGet-Processدریافت Process ها در کامپیوتر محلی و راه دور
pushdPush-Locationاضافه کردن مکان فعلی به بالای مکان پشته
pwdGet-Locationدریافت اطلاعات در مورد مکان فعلی عملکرد یا یک مکان دیگر
rInvoke-Historyاجرای دستورات از تاریخچه Session
rbpRemove-PSBreakpointحذف Breakpoint از کنسول فعلی
rcjbReceive-Jobگرفتن نتایج کراهای پشت صفحه PowerShell در Session فعلی
rcsnReceive-PSSessionدریافت نتایج یک دستور در ارتباط قطع شده
rdRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
rdrRemove-PSDriveحذف درایوهای موقت PowerShell و قطع ارتباط کردن با درایو های شبکه
renRename-Itemتغییر نام یک آیتم در ارائه کننده فضای نام PowerShell
riRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
rjbRemove-Jobحذف یک کار پشت صفحه PowerShell
rmRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
rmdirRemove-Itemحذف فایلها و پوشه ها
rmoRemove-Moduleحذف ماژول از Session فعلی
rniRename-Itemتغییر نام یک آیتم در ارائه کننده فضای نام PowerShell ویندوز
rnpRename-ItemPropertyتغییر نام یک ویژگی در آیتم
rpRemove-ItemPropertyحذف ویژگی و مقدار از یک آیتم
rsnRemove-PSSessionبستن یک یا چند Session در PowerShell
rsnpRemove-PSSnapinحذف Snap in PowerShell از Session فعلی
rujbResume-Jobاجرای دوباره یک کار معلق
rvRemove-Variableحذف یک Variable و مقدار
rvpaResolve-Pathبرطرف سازی کاراکترهای Wildcard در یک مسیر و نمایش محتوای مسیر
rwmiRemove-WMIObjectحذف کردن یک نمونه از کلاسهای موجود WMI
sajbStart-Jobاجرای یک کار پشت صفحه PowerShell ویندوز
salSet-Aliasساخت یا تغییر یک alias (نام دومی) برای cmdlet یا عنصر دستور دیگر در Session فعلی PowerShell
sapsStart-Processاجرای یک یا چند Process روی کامپیوتر محلی
sasvStart-Serviceاجرای یک یا چند سرویس متوقف شده
sbpSet-PSBreakpointتنظیم Breakpoint روی Line و دستور و Variable
scSet-Contentجایگزین نمودن محتوای یک فایل با محتوایی که شما مشخص میکنید.
selectSelect-Objectانتخاب یک Object یا ویژگیهای Object
setSet-Variableمشخص کردن مقدار یک Variable یا ساخت Variable در صورت عدم وجود نام انتخابی
shcmShow-Commandساخت دستوارت PowerShell در پنجره دستور گرافیکی
siSet-Itemتغییر مقدار یک آیتم به Valu

در صورت داشتن هرگونه سوال یا انتقاد نووا بلاگ را از محبت خود محروم نکنید.

22 پاسخ به “فهرست دستورات PowerShell”

 1. Avatar photo M@hdi گفت:

  آقا سلام خسته نباشی واقعا دستتم درد نکنه بابت این پست فقط یه سوال اونم اینه که پسوند power Shell داریم یا نه مثلا با Cmd داریم Cmd.
  ممنونم 🙂

 2. Avatar photo ali_iman گفت:

  سلام داداچ وقتت بخیر . امکان هک با power shell هست؟

  • سلام علی جان
   وقت شما هم بخیر، Powershell یکی از ابزار های قدرتمند در زمینه مدیریت سیستم عامل ویندوز، بله میتونه توسط هکر ها برای هک سیستم عامل مورد استفاده قرار بگیره اما به خودی خود نمیتونه یک ابزار کامل جهت هک باشه.
   اگر واقعا به امنیت اطلاعات و هک علاقه مند هستید باید Network+ و بعد از اون Security+ رو یاد بگیرید. بعد از این دو دوره یا کتاب وارد دنیایی امنیت میشید و به تئوری های مورد نیاز جهت هک واقف میشید. همچنین میتونید به عنوان مدیر امنیت در شرکت های که به علم مدارک مذکور نیاز داشتند کار کنید.
   البته دو کتاب بالا فقط شروع راه امنیت و هک هست، برای هکر شدن حداقل 3 تا 5 سال وقت لازم دارید.

 3. Avatar photo ali_iman گفت:

  سلام داداش حالا که اطلاعاتت زیاده اجازه بده چنتا سوال بپرسم
  اصلا نمیخوام برم سمت لینوکس چون از اول ویندوز استفاده کردم .
  فقط با ویندوز میشه هک کرد که برم دنبالش؟مثلا با همین شل یا برنامه نویسی یا ابزار های دیگه؟
  نتوورک+ همون شبکه هس دیگه همین طوره؟
  بعد از این که اینارو خوندم چیکار کنم؟
  ممنون از توضیحتون

  • علیک سلام
   ببین داداش اگر واقعا میخوای شروع کنی باید از Network+ شروع کنی، بله درسته Network+ همون آموزش مفاهیم تئوری شبکه است، اما مهمترین عنصر برای یادگیری مفاهیم پایه امنیت محسوب میشه
   بعد از Network+ هم باید بری سراغ Security+ تو Security+ با مفاهیم پایه هک و امنیت به طور کامل آشنا میشی بعد میتونی وارد دنیایی هک بشی
   اونجا میتونی بری سراغ CEH و بعد از اون بری دنبال CHFI یا کلا بری دنبال Offensive Security که خودش یک مرجع کامل تو دنیای امنیت
   اما باید بهتون بگم تو مسیر مجبور میشی Linux رو به صورت حرفه ای یاد بگیری، که خیلی هم برات لذت بخش خواهد بود چون اکثر ابزار های هک برای توزیع های Linux ساخته شدند.
   مثلا سیستم عامل Kali که کلا مخصوص Penetration Test درست شده لینوکس 🙂
   هکرهای واقعی به لحاظ علمی از باقی متخصص های کامپیوتر چندین قدم برتری دارند چون مجبورند چند علم رو همزمان با هم یاد داشته باشند. (انواع زبان های برنامه نویسی | کار با دستگاه های مختلف شبکه از برند های مختلف | کار با انواع سیستم عامل ها و … )
   به نظر من اگر واقعا علاقه داری پاورشل رو بیخیال شو و برو دنبال Network+ تو مسیرت شاید دوباره به Powershell رسیدی 🙂
   موفق باشید (فقط جان من نووا بلاگ رو هک نکن D:)

 4. Avatar photo ali_iman گفت:

  سلام اقا محمد . اموزش network+ رو خریدم هم کتابش هم ویدیو ولی مباحث نا مربوط ( به نظرم ) زیاد داره مثل سیم کشی و راه اندازی شبکه و…… حالا سوالم اینه 1: همشو باید بخونم یا بخشی که مربوط به هک میشه؟
  2:منظور از یادگیری حرفه ای لینوکس همون خط فرمانش هست دیگه همین طوره؟
  3:مگه برنامه نویسی این نیس که هر چیزی که تو زهنمون باشه رو پیاده کنیم؟ حالا نمیشه فقط با برنامه نویسی
  (مثلا c++ یا java یا c#)برنامه هایی نوشت که عملیات هک رو واسمون انجام بدن؟
  (فقط جان من نووا بلاگ رو هک نکن D:) حالا در مورد اینم یه تصمیمی میگیریم????????????????????????

  • تمام مسائلی که الان فکر میکنی به امنیت و هک نا مربوط هستند بعدا متوجه میشی که چقدر مربوط بودن 🙂 حتی همین کابل کشی (آشنایی با پروتکل ها و توپولوژیهای مختلف شبکه)
   ببین شاید اولش کمی سخت به نظر برسه ولی اگر چیزی رو متوجه نشدی چندین بار بخونش و از اینترنت هم کمک بگیر چون network+ خیلی مهمه
   بله درسته منظور از یاد گیری لینوکس یاد گیری دستورات و آشنایی با ساختار سیستم عامل لینوکس، فقط دستوراش مهم نیست مهم اینکه خود لینوکس رو درک کنی
   بله حرف شما کاملا درسته، به طور کلی اگر فقط یک زبان مثل C رو یاد بگیری یادگیری باقی زبان های برنامه نویسی برات خیلی آسوده میشه، همه مباحث برات تکراری میشن و فقط با Syntax های جدید اونها آشنا میشی
   خیلی از ابزار های هک با زبان Python نوشته شدن یادگیری Python مثل آب خوردن
   نمیدونم چقدر زمان آزاد داری ولی سعی کن حداقل روزی ۸ ساعت از وقت رو روی یادگیری این آموزشها بزاری، شک نکن موفق میشی

 5. Avatar photo ali_iman گفت:

  c رو بلد نیستم c++ بلدم سی شارپ رو دارم یاد میگیرم برنامه دارم بعد از سی شارپ جاوا رو یاد بگیرم
  اموزش های پایتون رو هم خریدم . به نظرت بعد از جاوا پایتون رو یاد بگیرم؟
  شما چه زبان هایی رو بلدی؟
  بعید میدونم برنامه هایی که با پایتون میشه نوشت با سی پلاس پلاس نشه . اگه این طوری باشه که بدبخ میشم
  هست چنین چیزی؟
  انصافا زبان سی پلاس پلاس خیلی به دلم نشست❤️
  ممنون که وقت میزاری راهنماییم میکنی

  • همین سه تا زبان برنامه نویسی که ازشون صحبت کردی واقعا عالی هستند. من کمی با زبان Python و css و html آشنایی دارم و از Batch Script هم سر در میارم 🙂
   خیلی از ابزار های Linux Kali با Python نوشته شدند. ولی اگر کسی بخواد میتونه همه شو با C++ دوباره بنویسه 🙂
   خواهش میکنم علی جان، موفق و سربلند باشید.

 6. Avatar photo pouya گفت:

  سلام سایتتون خیلی عالیه موفق باشید و امیدوارم که این سایت همیشه به کار خودش ادامه بده با مطالب جدیدتر. و مثل سایتای دیگه بعد از چند مدت تعطیل نشه چون سایت خیلی پر محتوایی هست .
  ممنونم .براتون ارزوی موفقیت میکنم.

  • سلام پویا جان
   ممنونم از لطف و محبت تون 🙂 ان شا الله که بتونم همیشه سایت رو به روز نگه دارم تا کاربران خوبی مثل شما رو از دست ندم.
   باز هم ممنونم از محبت تون 🙂 ان شا الله شما هم همیشه موفق و سر بلند باشید.

 7. Avatar photo نادر گفت:

  سلام خسته نباشید . من میخواهم ی برنامه Eappx نصب کنم با پاور شل . مشکل اساسی من حافظه درایو سی هستش . و من میخواهم تغییر ادرس بدهم اما جواب نمیده . راهی هسته برا تغییر ادرس با set location دستوره انجام دادم جواب نداد . لطفا راهنمایی کنید .

 8. Avatar photo Mr . JBH گفت:

  سلام ، سپاس از مطلبتون ؛ می‌خواستم بدونم برای برنامه‌نویس به زبان C یا برای نوشتن سوکت‌های Tcp/Ip لازمه که سیستم کامپیوترم رو ارتقاء بدم ؟
  من که در نظر دارم یه مادربرد Ddr4 ، هارد دیسک 1Trb با دو تا رم 4Gb Ddr4 بگیرم به نظرتون آیا واقعا این لوازم مورد احتیاجه ؟

  • سلام دوست عزیز
   این رو به صورت کلی میگم، در کل هرچه برای لوازم کارتون هزینه کنید خوبه و مشکلی نداره 🙂 سعی کنید از RAM بیشتری هم استفاده کنید 4 گیگ حداقل RAM که باید خریداری کنید چون 2 گیگابایتش توسط خود ویندوز خورده میشه 🙂
   موفق باشید.

 9. Avatar photo kurosh1365 گفت:

  سلام وقت بخیر
  من میخام یه بچ فایل درست کنم که بهش بگم بره چک کنه ببین اگر فلان برنامه نصب بود یا بفهمه برنامه کجا و کدوم مسیر نصب شده و بعدش بتونه یک فایل درون همون مسیری که برنامه نصب شده برام تغییر نام بده یا از یک منبعی کپی کنه داخل مسیر برنامه موردنظر
  میتونید با مثال برام توضیح بدید
  مرسی

 10. Avatar photo محمد گفت:

  سلام ممنون. چطور میشه برنامه ها رو با دستور باز کرد؟

 11. Avatar photo مجتبی حیدری گفت:

  با درود . وقت بخیر ،من آنتی ویروس کامپیوترم غیرفعال می باشد و در بخش تنظیمات رفتم خاموش است ، وقتی می خواهم آن را روشن کنم روشن نمی شود ،ابتدا از دستور gpedit.msc و سپس از دستور registory editor استفاده کردم و تمام مراحل فعال سازی را انجام دادم ولی فعال نشد .آیا با دستور power shell می توان آن را فعال یا نصب کرد . در ضمن ویندوز من ۸/۱ بود و روی آن ضدویروس آواست نصب بود ، من قبل از اینکه ضدویروس را حذف کنم سیستم را به ویندوز ۱۰ ارتقا دام . فکر می کنم ویندوز ضد ویروس نصبی را به عنوان ضدویروس پیش فرض پذیرفته . ممنون می شوم اگر برای فعال سازی antivirusویندوز راهنمایی کنید

 12. Avatar photo faramarz گفت:

  سلام چقدر اطلاعاتت خوبه

  فقط یک سوال برای نصب زد فیشر از چه دستوری باید استفاده کنم ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *