فهرست دستورات PowerShell

فهرست دستورات PowerShell

پاورشل ویندوز دارای دستورات فراوانی میباشد که معمولا دستورات آن در دو نسخه کامل و مختصر هستند. همانطور که در پست آموزش PowerShell گفتم دستورات مستعار PowerShell همنام و همکار دستورات لینوکس میباشند. مثلا دستور PS برای فهرست گیری از Process های فعال لینوکس استفاده میشود که در پاورشل ویندوز هم همین کاربرد را دارد. یا دستور Kill که برای متوقف نمودن Process های فعال لینوکس است. در این آموزش قصد دارم فهرست دستورات PowerShell ویندوز را به همراه نسخه کامل و نسخه مختصر این دستورات معرفی کنم.

دستور مستعار (Aliases) دستور کامل (cmdlet) توضیحات دستور
% ForEach-Object انجام یک عملکرد برای هر ایتمی که در ورودی Object بود
? Where-Object انتخاب Object ها مبنی بر مقدار آنها
ac Add-Content اضافه کردن داده یا متن به فایل
asnp Add-PSSnapIn اضافه نمودن یک یا بیشتر Snap-in PowerShell به Session فعلی
cat Get-Content دریافت محتوای یک فایل
cd Set-Location مشخص کردن آدرس یا مکان فعلی عملکرد برنامه
chdir Set-Location مشخص کردن آدرس یا مکان فعلی عملکرد برنامه
clc Clear-Content حذف کردن محتوای یک فایل نه خود فایل
clear Clear-Host خالی کردن یا پاک نمودن صفحه
clhy Clear-History خالی کردن ورودی های از History دستورات
cli Clear-Item حذف کردن محتوای یک فایل نه خود فایل
clp Clear-ItemProperty حذف کردن مقدار های Property نه خود Property
cls Clear-Host خالی کردن یا پاک نمودن صفحه
clv Clear-Variable حذف کردن مقدار Variable ها
cnsn Connect-PSSession اتصال دوباره به ارتباط قطع شده
compare Compare-Object مقایسه دو مجموعه از Object
copy Copy-Item کپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cp Copy-Item کپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cpi Copy-Item کپی گرفتن از یک آیتم و انتقال آن به یک مسیر دیگر
cpp Copy-ItemProperty کپی گرفتن ویژگی و مقدار از یک مکان مشخص به یک مکان دیگر
curl Invoke-WebRequest دریافت محتوای یک صفحه وب از اینترنت
cvpa Convert-Path تبدیل مسیر پاورشل به مسیر ارائه کننده PowerShell
dbp Disable-PSBreakpoint غیر فعال سازی Breakpoint در کنسول فعلی
del Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
diff Compare-Object مقایسه دو مجموعه از Object
dir Get-ChildItem دریافت فایلها و پوشه ها از یک درایو سیستم
dnsn Disconnect-PSSession قطع کردن ارتباط Session
ebp Enable-PSBreakpoint فعال سازی BreakPoint در کنسول فعلی
echo Write-Output ارسال Object مشخص شده به دستور بعدی در Pipeline در صورتی که دستور  آخرین دستور در Pipeline باشد. Object در کنسول نمایش داده میشود.
epal Export-Alias استخراج اطلاعات در مورد aliases های مشخص شده فعلی.
epcsv Export-Csv تبدیل Object ها به سری های رشته ای Comma-separated و ذخیره این رشته ها در فایل CSV
epsn Export-PSSession وارد کردن دستورات از یک Session دیگر و ذخیره آنها در ماژول PowerShell
erase Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
etsn Enter-PSSession آغاز یک نشست انفعالی با سیستم های راه دور (Remote)
exsn Exit-PSSession پایان دادن به نشست انفعالی با کامپیوتر که به آن متصل شده
fc Format-Custom استفاده از نمایش شخصی سازی شده برای قالب خارجی
fl Format-List قالب بندی خروجی به عنوان یک فهرست ویژگیها که هر ویژگی در یک خط جدید ظاهر میشود.
foreach ForEach-Object انجام یک عملکرد برای هر ایتمی که در ورودی Object بود
ft Format-Table قالبندی خروجی به جدول
fw Format-Wide قالب بندی Object ها به عنوان یک جدول عریض که فقط یک ویژگی از Object ها نمایش داده شود.
gal Get-Alias دریافت aliases ها برای Session فعلی
gbp Get-PSBreakpoint دریافت Breakpoint های که برای Session فعلی تنظیم شده اند
gc Get-Content دریافت محتوای یک فایل
gci Get-ChildItem دریافت فایلها و پوشه ها در درایو های سیستم
gcm Get-Command دریافت کلیه دستورات
gcs Get-PSCallStack نمایش Call Stack های فعلی
gdr Get-PSDrive دریافت درایو ها در Session فعلی
ghy Get-History دریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
gi Get-Item دریافت فایلها و پوشه ها
gjb Get-Job دریافت کارهای فعلی که در پشت صفحه توسط PowerShell در حال اجرا میباشند.
gl Get-Location دریافت اطلاعات در مورد مکان فعلی عملکرد یا یک مکان دیگر
gm Get-Member دریافت خصوصیات و روشهای Object
gmo Get-Module دریافت ماژول های که وارد شده اند یا ماژولهای که میتوانستند به Session فعلی وارد شوند
gp Get-ItemProperty دریافت خصوصیات آیتم مشخص شده
gps Get-Process دریافت Process های فعال در کامپیوتر محلی یا کامپیوتر از راه دور (Remote)
group Group-Object Object های گروه ها دارای مقدارهای مساوی هستند که در ویژگیها مشخص شده
gsn Get-PSSession دریافت Session های PowerShell در کامپیوتر محلی ور راه دور
gsnp Get-PSSnapIn دریافت Snap in PowerShell ها روی کامپیوتر
gsv Get-Service دریافت سرویس ها روی کامپیوتر محلی و راه دور
gu Get-Unique بازگشت آیتم های منحصر بفرد از فهرست طبقه بندی شده
gv Get-Variable دریافت Variable های کنسول فعلی
gwmi Get-WmiObject دریافت نمونه های کلاسها یا اطلاعات در دسترس مربوط به کلاسهای WMI
h Get-History دریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
history Get-History دریافت دستوراتی که در Session فعلی وارد شده اند.
icm Invoke-Command اجرای دستورات رو کامپیوتر محلی و کامپیوتر راه دور (Remote)
iex Invoke-Expression اجرای دستورات یا اصطلاحات روی کامپیوتر محلی
ihy Invoke-History اجرای دستورات از Session های تاریخچه (History)
ii Invoke-Item انجام عمل پیشفرض روی آیتم مشخص شده
ipal Import-Alias وارد نمودن یک فهرست Alias از یک فایل
ipcsv Import-Csv ساخت یک جدول شبیه Object های شخصی سازی شده از فایل CSV
ipmo Import-Module اضافه نمودن ماژول ها به Session فعلی
ipsn Import-PSSession وارد کردن دستوران از Session های دیگر به Session فعلی
irm Invoke-RestMethod ارسال درخواست HTTP یا HTTPS به یک وب سرویس RestFul
ise powershell_ise.exe توضیح درباره نحوه استفاده از PowerShell_ISE
iwmi Invoke-WMIMethod فراخوانی روشهای WMI
iwr Invoke-WebRequest دریافت محتوای یک صفحه Web از اینترنت
kill Stop-Process متوقف سازی Process های فعال
lp Out-Printer ارسال خروجی به پرینتر
ls Get-ChildItem دریافت فایلها و پوشه ها در یک درایو سیستم
man help نمایش اطلاعات در باره دستوارت PowerShell و محتوای آنها
md mkdir ساخت یک آیتم جدید
measure Measure-Object محاسبه ویژگی عددی یک Object و کاراکتر ها – کلمات و خطوط در رشته Object از قبیل فایلهای یک متن
mi Move-Item انتقال یک آیتم از یک مسیر به مسیر دیگر
mount New-PSDrive ساخت درایو Map شده شبکه به صورت دائمی و موقتی
move Move-Item انتقال یک آیتم از یک مکان به مکان دیگر
mp Move-ItemProperty انتقال ویژگی از یک مکان به مکان دیگر
mv Move-Item انتقال یک آیتم از یک مکان به مکان دیگر
nal New-Alias ساخت یک Alias تازه
ndr New-PSDrive ساخت درایو Map شده شبکه به صورت دائمی و موقتی
ni New-Item ساخت یک آیتم جدید
nmo New-Module ساخت یک ماژول Dynamic جدید که فقط در RAM وجود دارد
npssc New-PSSessionConfigurationFile ساخت یک فایل که مشخص میکند پیکربندی Session را
nsn New-PSSession ساخت یک ارتباط دائمی به کامپیوتر محلی یا راه دور
nv New-Variable ساخت یک Variable جدید
ogv Out-GridView ارسال خروجی به یک جدول انفعالی در یک پنجره مجزا
oh Out-Host ارسال خروجی به خط فرمان
popd Pop-Location تغییر مکان فعلی به مکانی که اخیرا بیشترین فشار روی پشت آن بوده. شما میتوانید pop کنید مکان را از پشته پیشفرض به بخشی که خود آنرا ساخته اید.
ps Get-Process دریافت Process ها در کامپیوتر محلی و راه دور
pushd Push-Location اضافه کردن مکان فعلی به بالای مکان پشته
pwd Get-Location دریافت اطلاعات در مورد مکان فعلی عملکرد یا یک مکان دیگر
r Invoke-History اجرای دستورات از تاریخچه Session
rbp Remove-PSBreakpoint حذف Breakpoint از کنسول فعلی
rcjb Receive-Job گرفتن نتایج کراهای پشت صفحه PowerShell در Session فعلی
rcsn Receive-PSSession دریافت نتایج یک دستور در ارتباط قطع شده
rd Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
rdr Remove-PSDrive حذف درایوهای موقت PowerShell و قطع ارتباط کردن با درایو های شبکه
ren Rename-Item تغییر نام یک آیتم در ارائه کننده فضای نام PowerShell
ri Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
rjb Remove-Job حذف یک کار پشت صفحه PowerShell
rm Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
rmdir Remove-Item حذف فایلها و پوشه ها
rmo Remove-Module حذف ماژول از Session فعلی
rni Rename-Item تغییر نام یک آیتم در ارائه کننده فضای نام PowerShell ویندوز
rnp Rename-ItemProperty تغییر نام یک ویژگی در آیتم
rp Remove-ItemProperty حذف ویژگی و مقدار از یک آیتم
rsn Remove-PSSession بستن یک یا چند Session در PowerShell
rsnp Remove-PSSnapin حذف Snap in PowerShell از Session فعلی
rujb Resume-Job اجرای دوباره یک کار معلق
rv Remove-Variable حذف یک Variable و مقدار
rvpa Resolve-Path برطرف سازی کاراکترهای Wildcard در یک مسیر و نمایش محتوای مسیر
rwmi Remove-WMIObject حذف کردن یک نمونه از کلاسهای موجود WMI
sajb Start-Job اجرای یک کار پشت صفحه PowerShell ویندوز
sal Set-Alias ساخت یا تغییر یک alias (نام دومی) برای cmdlet یا عنصر دستور دیگر در Session فعلی PowerShell
saps Start-Process اجرای یک یا چند Process روی کامپیوتر محلی
sasv Start-Service اجرای یک یا چند سرویس متوقف شده
sbp Set-PSBreakpoint تنظیم Breakpoint روی Line و دستور و Variable
sc Set-Content جایگزین نمودن محتوای یک فایل با محتوایی که شما مشخص میکنید.
select Select-Object انتخاب یک Object یا ویژگیهای Object
set Set-Variable مشخص کردن مقدار یک Variable یا ساخت Variable در صورت عدم وجود نام انتخابی
shcm Show-Command ساخت دستوارت PowerShell در پنجره دستور گرافیکی
si Set-Item تغییر مقدار یک آیتم به Valu

در صورت داشتن هرگونه سوال یا انتقاد نووا بلاگ را از محبت خود محروم نکنید.

22 دیدگاه دربارهٔ «فهرست دستورات PowerShell»

 1. Avatar photo

  آقا سلام خسته نباشی واقعا دستتم درد نکنه بابت این پست فقط یه سوال اونم اینه که پسوند power Shell داریم یا نه مثلا با Cmd داریم Cmd.
  ممنونم 🙂

  1. Avatar photo

   سلام علی جان
   وقت شما هم بخیر، Powershell یکی از ابزار های قدرتمند در زمینه مدیریت سیستم عامل ویندوز، بله میتونه توسط هکر ها برای هک سیستم عامل مورد استفاده قرار بگیره اما به خودی خود نمیتونه یک ابزار کامل جهت هک باشه.
   اگر واقعا به امنیت اطلاعات و هک علاقه مند هستید باید Network+ و بعد از اون Security+ رو یاد بگیرید. بعد از این دو دوره یا کتاب وارد دنیایی امنیت میشید و به تئوری های مورد نیاز جهت هک واقف میشید. همچنین میتونید به عنوان مدیر امنیت در شرکت های که به علم مدارک مذکور نیاز داشتند کار کنید.
   البته دو کتاب بالا فقط شروع راه امنیت و هک هست، برای هکر شدن حداقل 3 تا 5 سال وقت لازم دارید.

 2. Avatar photo

  سلام داداش حالا که اطلاعاتت زیاده اجازه بده چنتا سوال بپرسم
  اصلا نمیخوام برم سمت لینوکس چون از اول ویندوز استفاده کردم .
  فقط با ویندوز میشه هک کرد که برم دنبالش؟مثلا با همین شل یا برنامه نویسی یا ابزار های دیگه؟
  نتوورک+ همون شبکه هس دیگه همین طوره؟
  بعد از این که اینارو خوندم چیکار کنم؟
  ممنون از توضیحتون

  1. Avatar photo

   علیک سلام
   ببین داداش اگر واقعا میخوای شروع کنی باید از Network+ شروع کنی، بله درسته Network+ همون آموزش مفاهیم تئوری شبکه است، اما مهمترین عنصر برای یادگیری مفاهیم پایه امنیت محسوب میشه
   بعد از Network+ هم باید بری سراغ Security+ تو Security+ با مفاهیم پایه هک و امنیت به طور کامل آشنا میشی بعد میتونی وارد دنیایی هک بشی
   اونجا میتونی بری سراغ CEH و بعد از اون بری دنبال CHFI یا کلا بری دنبال Offensive Security که خودش یک مرجع کامل تو دنیای امنیت
   اما باید بهتون بگم تو مسیر مجبور میشی Linux رو به صورت حرفه ای یاد بگیری، که خیلی هم برات لذت بخش خواهد بود چون اکثر ابزار های هک برای توزیع های Linux ساخته شدند.
   مثلا سیستم عامل Kali که کلا مخصوص Penetration Test درست شده لینوکس 🙂
   هکرهای واقعی به لحاظ علمی از باقی متخصص های کامپیوتر چندین قدم برتری دارند چون مجبورند چند علم رو همزمان با هم یاد داشته باشند. (انواع زبان های برنامه نویسی | کار با دستگاه های مختلف شبکه از برند های مختلف | کار با انواع سیستم عامل ها و … )
   به نظر من اگر واقعا علاقه داری پاورشل رو بیخیال شو و برو دنبال Network+ تو مسیرت شاید دوباره به Powershell رسیدی 🙂
   موفق باشید (فقط جان من نووا بلاگ رو هک نکن D:)

 3. Avatar photo

  سلام اقا محمد . اموزش network+ رو خریدم هم کتابش هم ویدیو ولی مباحث نا مربوط ( به نظرم ) زیاد داره مثل سیم کشی و راه اندازی شبکه و…… حالا سوالم اینه 1: همشو باید بخونم یا بخشی که مربوط به هک میشه؟
  2:منظور از یادگیری حرفه ای لینوکس همون خط فرمانش هست دیگه همین طوره؟
  3:مگه برنامه نویسی این نیس که هر چیزی که تو زهنمون باشه رو پیاده کنیم؟ حالا نمیشه فقط با برنامه نویسی
  (مثلا c++ یا java یا c#)برنامه هایی نوشت که عملیات هک رو واسمون انجام بدن؟
  (فقط جان من نووا بلاگ رو هک نکن D:) حالا در مورد اینم یه تصمیمی میگیریم????????????????????????

  1. Avatar photo

   تمام مسائلی که الان فکر میکنی به امنیت و هک نا مربوط هستند بعدا متوجه میشی که چقدر مربوط بودن 🙂 حتی همین کابل کشی (آشنایی با پروتکل ها و توپولوژیهای مختلف شبکه)
   ببین شاید اولش کمی سخت به نظر برسه ولی اگر چیزی رو متوجه نشدی چندین بار بخونش و از اینترنت هم کمک بگیر چون network+ خیلی مهمه
   بله درسته منظور از یاد گیری لینوکس یاد گیری دستورات و آشنایی با ساختار سیستم عامل لینوکس، فقط دستوراش مهم نیست مهم اینکه خود لینوکس رو درک کنی
   بله حرف شما کاملا درسته، به طور کلی اگر فقط یک زبان مثل C رو یاد بگیری یادگیری باقی زبان های برنامه نویسی برات خیلی آسوده میشه، همه مباحث برات تکراری میشن و فقط با Syntax های جدید اونها آشنا میشی
   خیلی از ابزار های هک با زبان Python نوشته شدن یادگیری Python مثل آب خوردن
   نمیدونم چقدر زمان آزاد داری ولی سعی کن حداقل روزی ۸ ساعت از وقت رو روی یادگیری این آموزشها بزاری، شک نکن موفق میشی

 4. Avatar photo

  c رو بلد نیستم c++ بلدم سی شارپ رو دارم یاد میگیرم برنامه دارم بعد از سی شارپ جاوا رو یاد بگیرم
  اموزش های پایتون رو هم خریدم . به نظرت بعد از جاوا پایتون رو یاد بگیرم؟
  شما چه زبان هایی رو بلدی؟
  بعید میدونم برنامه هایی که با پایتون میشه نوشت با سی پلاس پلاس نشه . اگه این طوری باشه که بدبخ میشم
  هست چنین چیزی؟
  انصافا زبان سی پلاس پلاس خیلی به دلم نشست❤️
  ممنون که وقت میزاری راهنماییم میکنی

  1. Avatar photo

   همین سه تا زبان برنامه نویسی که ازشون صحبت کردی واقعا عالی هستند. من کمی با زبان Python و css و html آشنایی دارم و از Batch Script هم سر در میارم 🙂
   خیلی از ابزار های Linux Kali با Python نوشته شدند. ولی اگر کسی بخواد میتونه همه شو با C++ دوباره بنویسه 🙂
   خواهش میکنم علی جان، موفق و سربلند باشید.

 5. Avatar photo

  سلام سایتتون خیلی عالیه موفق باشید و امیدوارم که این سایت همیشه به کار خودش ادامه بده با مطالب جدیدتر. و مثل سایتای دیگه بعد از چند مدت تعطیل نشه چون سایت خیلی پر محتوایی هست .
  ممنونم .براتون ارزوی موفقیت میکنم.

  1. Avatar photo

   سلام پویا جان
   ممنونم از لطف و محبت تون 🙂 ان شا الله که بتونم همیشه سایت رو به روز نگه دارم تا کاربران خوبی مثل شما رو از دست ندم.
   باز هم ممنونم از محبت تون 🙂 ان شا الله شما هم همیشه موفق و سر بلند باشید.

 6. Avatar photo

  سلام خسته نباشید . من میخواهم ی برنامه Eappx نصب کنم با پاور شل . مشکل اساسی من حافظه درایو سی هستش . و من میخواهم تغییر ادرس بدهم اما جواب نمیده . راهی هسته برا تغییر ادرس با set location دستوره انجام دادم جواب نداد . لطفا راهنمایی کنید .

  1. Avatar photo
   shadowwalker

   چرا خودتو اذیت میکنی به راحتی میتونی حجم درایو c رو افزایش بدی

 7. Avatar photo

  سلام ، سپاس از مطلبتون ؛ می‌خواستم بدونم برای برنامه‌نویس به زبان C یا برای نوشتن سوکت‌های Tcp/Ip لازمه که سیستم کامپیوترم رو ارتقاء بدم ؟
  من که در نظر دارم یه مادربرد Ddr4 ، هارد دیسک 1Trb با دو تا رم 4Gb Ddr4 بگیرم به نظرتون آیا واقعا این لوازم مورد احتیاجه ؟

  1. Avatar photo

   سلام دوست عزیز
   این رو به صورت کلی میگم، در کل هرچه برای لوازم کارتون هزینه کنید خوبه و مشکلی نداره 🙂 سعی کنید از RAM بیشتری هم استفاده کنید 4 گیگ حداقل RAM که باید خریداری کنید چون 2 گیگابایتش توسط خود ویندوز خورده میشه 🙂
   موفق باشید.

 8. Avatar photo

  سلام وقت بخیر
  من میخام یه بچ فایل درست کنم که بهش بگم بره چک کنه ببین اگر فلان برنامه نصب بود یا بفهمه برنامه کجا و کدوم مسیر نصب شده و بعدش بتونه یک فایل درون همون مسیری که برنامه نصب شده برام تغییر نام بده یا از یک منبعی کپی کنه داخل مسیر برنامه موردنظر
  میتونید با مثال برام توضیح بدید
  مرسی

 9. Avatar photo
  مجتبی حیدری

  با درود . وقت بخیر ،من آنتی ویروس کامپیوترم غیرفعال می باشد و در بخش تنظیمات رفتم خاموش است ، وقتی می خواهم آن را روشن کنم روشن نمی شود ،ابتدا از دستور gpedit.msc و سپس از دستور registory editor استفاده کردم و تمام مراحل فعال سازی را انجام دادم ولی فعال نشد .آیا با دستور power shell می توان آن را فعال یا نصب کرد . در ضمن ویندوز من ۸/۱ بود و روی آن ضدویروس آواست نصب بود ، من قبل از اینکه ضدویروس را حذف کنم سیستم را به ویندوز ۱۰ ارتقا دام . فکر می کنم ویندوز ضد ویروس نصبی را به عنوان ضدویروس پیش فرض پذیرفته . ممنون می شوم اگر برای فعال سازی antivirusویندوز راهنمایی کنید

 10. Avatar photo

  سلام چقدر اطلاعاتت خوبه

  فقط یک سوال برای نصب زد فیشر از چه دستوری باید استفاده کنم ؟؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.