ساخت فانکشن در بچ اسکریپت

ساخت فانکشن در بچ اسکریپت

در زبانهای برنامه نویسی فانکشن به مجموعه از کدها گفته میشود که برای انجام یک عمل مشخص سازماندهی شده اند. از مهمترین مزیت های Function میتوان به استفاده مجدد از کدهای نوشته شده اشاره نمود. در بچ اسکریپت هم شما میتوانید با استفاده از ویژگی Function بخشی از دستورات را برای انجام یک هدف مشخص استفاده کنید. یعنی تعدادی دستور پشت سر هم بنویسید که با فراخوانی آن یک عمل مشخص انجام شود. در ادامه با آموزش ساخت فانکشن در بچ اسکریپت همراه با نووا بلاگ باشید

ساخت فانکشن در بچ اسکریپت

برای ساخت فانکشن در بچ اسکریپت باید از ویژگی Label استفاده کنید. یعنی دقیقا همان بخش بندی فایل Batch با استفاده از علامت Colon برای مثال به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 :FIRSTFUNC
 ECHO IT’S A SILMPE FUNCTION YOU CAN USE IT
 SOME-COMMANDS.EXE
 EXIT /B 

در اسکریپت بالا یک Function ساده تعریف شده که نام آن FIRSTFUNC میباشد و در آن سه دستور مختلف اجرا میشود. به اسکریپت بعدی توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE CALL A FUNCTION
 GOTO :MAIN
 :FIRSTFUNC
 ECHO                                IT’S A SIMPLE FUNCTION!
 EXIT /B 0
 :MAIN
 ECHO YOU CAN CALL A FUNCTION WITH CALL COMMAND
 CALL :FIRSTFUNC
 PAUSE 

اسکریپت بالا از دو بخش MAIN و FIRSTFUNC تشکیل شده که بخش FIRSTFUNC آن در واقع یک تابع محسوب میشود و این تابع توسط دستور Call در بخش Main فراخوانی شده است.

فراخوانی تابع ها با دستور Call

اگر فصل قبل را بیاد آورید شما میتوانید بخشهای مختلف یک فایل Batch را با استفاده از دستور Call فراخوانی کنید که البته دیگر به آن نمیتوان بخش گفت بلکه باید به آن Function یا تابع گفت. همچنین میتوانید Function ها را به همراه Argument فراخوانی کنید. یعنی یک تابع را با آنچه که نیاز دارید اجرا کنید. برای درک بهتر این موضوع به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE CALL FUNCTION WITH ARGUMENTS
 GOTO :MAIN
 EXIT
 :FUNC1
 ECHO           THE FIRST ARGUMENT WAS %~1
 ECHO           THE SECOND ARGUMENT WAS %~2
 ECHO           THE THIRD ARGUMENT WAS %~3
 GOTO :EOF
 :MAIN
 ECHO YOU CAN CALL A FUNCTION WITH SOME ARGUMENT
 ECHO FOR EXAMPLE:
 CALL :FUNC1 ARG1 ARG2 ARG3
 EXIT /B 0 

همانطور که در اسکریپت بالا مشاهده میکنید تابع FUNC1 به همراه سه Argument فراخوانی شده است که این Argument ها در بخش FUNC1 توسط دستور ECHO مورد نمایش قرار میگیرند.

نکته: همیشه برای خروج از توابع یا از دستور GOTO :EOF استفاده کنید یا از دستور EXIT /B تا اسکریپت بدون مشکل از تابع خارج شود. در صورتی که از دستور EXIT بدون پارامتر /B استفاده کنید کار اسکریپت شما نا تمام خواهد ماند چرا که دستور EXIT به طور کامل فایل Batch را متوقف میکند.

فراخوانی توابع با مقدار برگشتی

شما میتوانید یک Function را صدا بزنید تا مقدارهای را از آن دریافت کنید. مثلا یک اسکریپت بسازید که در آن با استفاده از دستور Call محتوای چندین Variable را از یک Function دریافت میکند. برای درک بهتر این موضوع به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE CALL FUNCTION WITH RETURN VALUES
 GOTO :MAIN
 :FIRSTFUNC
 ECHO        GETTING VLAUES FOR ARGS
 SET %~1=ITS BE A FIRST VALUE
 SET %~2=ITS BE A SECOND VALUE
 SET %~3=ITS BE A THIRD VALUE
 EXIT /B 0
 :MAIN
 CALL  :FIRSTFUNC VALUE1 VALUE2 VALUE3
 ECHO %VALUE1% %VALUE2% %VALUE3% 

در اسکریپت بالا ابتدا دستور Call تابع FIRSTFUNC را به همراه سه Argument فراخوانی میکند سپس در تابع FIRSTFUNC سه متغیر ساخته میشود که نام این متغیر ها همان Argument های اول تا سوم میباشند (VALUE 1 – VALUE2 – VALUE3) در آخر کار تابع FIRSTFUNC به پایان میرسد و دستور ECHO در بخش MAIN محتوای متغیر های ساخته شده را نمایش میدهد.

تغییر محتوای متغیر ها با استفاده از توابع

یکی از کارهای که میتوان با استفاده از توابع در Batch Script انجام داد تغییر محتوای متغیر ها میباشد. یعنی مثلا شما میتوانید یک تابع درست کنید که مقدار متغیر ها را دو برابر کند یا اینکه محتوای آنها را کاملا تغییر دهد. برای انجام چنین کاری کافیست در تابع متغیرهای را با نام همان متغیر های که میخواهید محتوای آنها را تغییر دهید بسازید سپس محتوای جدیدی به آنها بدهید. برای درک بهتر این موضوع به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE USE FUNCTIONS
 GOTO :MAIN
 :FIRSTFUNC
 SET /A X+=%X%
 SET /A Y+=%Y%
 SET /A Z+=%Z%
 SET /A TOTAL=%X%+%Y%+%Z%
 ECHO.
 ECHO         MUTIPLE ALL NUMBER X2...
 EXIT /B 0
 :MAIN
 SET /A X=2
 SET /A Y=3
 SET /A Z=5
 SET /A TOTAL=%X%+%Y%+%Z%
 ECHO THE NUMBER OF X AND Y AND Z EQULE TO: %X%+%Y%+%Z%=%TOTAL%
 CALL :FIRSTFUNC
 ECHO.
 ECHO AFTER CALL FIRSTFUNC THE NUMBERS CHANGE TO: %X%+%Y%+%Z%=%TOTAL% 

در اسکریپت بالا ابتدا دستور Goto اسکریپت را از بخش Main اجرا میکند همانطور که در بخش Main مشاهده میکنید سه متغیر ساخته شده که مقدار آنها به ترتیب 2 و 3 و 5 میباشد سپس یک متغیر دیگر ساخته شده که محتوای آن جمع سه متغیر قبل است یعنی عدد ده، پس از آن دستور Echo مقدار متغیر ها را نمایش میدهد و دستور Call تابع FIRSTFUNC را فراخوانی میکند در تابع FIRSTFUNC به مقدار متغیر ها به اندازه مقدار خودشان اضافه میشود. در آخر دستور ECHO نتایج جدید متغیر ها را به نمایش میگذارد.

متغیر های محلی در توابع

شما میتوانید از دستور SETLOACL برای محلی نمودن متغیر ها در توابع استفاده کنید تا متغیر های که در یک تابع درست میکنید با متغیر های دیگر توابع تداخل ایجاد نکنند. برای انجام چنین کاری کافیست در توابع از دستورات SETLOCAL و ENDLOCAL استفاده کنید. به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE LOCAL VARIABLE IN FUCNTIONS
 GOTO :MAIN
 :FIRSTFUNC
 SETLOCAL
 ECHO                    CHANGING THE NUMBERS...
                 SET /A FIRST_N=99
                 SET /A SECO_N=88
                 SET /A THIRD_N=77
 ECHO THE F NUMBER IS: %FIRST_N% THE S NUMBER IS: %SECO_N% AND THE TH NUMBER IS: %THIRD_N%
 GOTO :EOF
 :MAIN
 CLS
 SET /A FIRST_N=10
 SET /A SECO_N=12
 SET /A THIRD_N=8
 CALL :FIRSTFUNC
 ECHO THE FUNCTION CALLED BUT NONE OF THE VARIABLE WAS CHANGED:
 ECHO THE F NUMBER IS: %FIRST_N% THE S NUMBER IS: %SECO_N% AND THE TH NUMBER IS: %THIRD_N%
 نتایج اجرای اسکریپت بالا:
                     CHANGING THE NUMBERS...
 THE F NUMBER IS: 99 THE S NUMBER IS: 88 AND THE TH NUMBER IS: 77
 THE FUNCTION CALLED BUT NONE OF THE VARIABLE WAS CHANGED:
 THE F NUMBER IS: 10 THE S NUMBER IS: 12 AND THE TH NUMBER IS: 8 

همانطور که در نتایج اسکریپت بالا مشاهده میکنید پس از فراخوانی شدن تابع FIRSTFUNC از بخش MAIN محتوای متغیر های آن با دستور ECHO نمایش داده میشوند سپس بعد از بازگشت به بخش MAIN محتوای متغیر های تابع FIRSTFUNC با متغیر های بخش MAIN جایگزین نشده اند چرا که در تابع FIRSTFUNC از دستور SETLOCAL برای محلی نمودن متغیر ها استفاده شده و در آخر آن دستور GOTO :EOF اجرا شده که به معنای پایان عملکرد تابع است به همین دلیل کلیه متغیر های ساخته شده در بخش تابع از بین میروند.

دریافت محتوای متغیر ها پس از دستور ENDLOCAL

همانطور که میدانید تا زمانیکه دستور SET به طور کامل اجرا نشود محتوای متغیر ساخته شده توسط آن نیز قابل استفاده نیست مگر اینکه در اسکریپت از دستور SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION استفاده شود. در آن صورت کافیست دستور خوانده شده تا بتوان از محتوای آن نیز استفاده نمود. به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE SET COMMAND
 SET VAR1=IT IS A TEST VARIABLE & ECHO %VAR1%
 SET VAR2=IT IS JUST A TEST VARIABLE
 ECHO %VAR2%
 PAUSE
 نتایج اجرای اسکریپت بالا:
 ECHO is off.
 IT IS JUST A TEST VARIABLE 

همانطور که در نتایج اسکریپت بالا مشاهده میکنید محتوای متغیر VAR1 نمایش داده نمیشود به این خاطر که دستور SET هنوز توسط Shell تفسیر نشده است تا به نمایش گذاشته شود. شما میتوانید با استفاده از همین ویژگی بعد از دستور ENDLOCAL محتوای متغیر های ساخته شده در تابع را به خارج از تابع منتقل کنید. برای درک بهتر این موضوع به اسکریپت زیر توجه کنید:

@ECHO OFF
 TITLE ENDLOCAL IN FUNCTIONS
 GOTO :MAIN
 :FIRSTFUNC
 SETLOCAL
 ECHO                         ADDING NUMBER TO CURRENT VARIABLE
 ENDLOCAL & SET /A X+=9 & SET /A Y*=5 & SET /A Z+=7 & GOTO :EOF
 :MAIN
 SET X=1
 SET Y=2
 SET Z=3
 ECHO THE NUMBER OF X AND Y AND Z WAS: %X% %Y% %Z%
 CALL :FIRSTFUNC
 ECHO.
 ECHO THE NUMBER CHANGE TO: %X% %Y% %Z% 

در اسکریپت بالا پس از فراخوانی شدن تابع FIRSTFUNC با وجود دستورات SETLOCAL و ENDLOCAL در تابع، مقدار متغیر ها در بخش MAIN تغییر نموده اند به این خاطر که بعد از دستور ENDLOCAL علامت & گذاشته شده و بعد از آن متغیر ها در همان سطر ENDLOCAL ساخته شده اند.

مثال اول: فراخوانی توابع با Argument

در این اسکریپت Function به همراه Argument فراخوانی میشود. و مقدارهای را باز میگرداند.

@ECHO OFF
 TITLE USET ARGUMENT WITH FUNCTION
 COLOR 0A
 MODE CON COLS=80 LINES=25
 GOTO :MAIN
 :BOOK_CENTER
 ECHO ______________________________________________________________
 ECHO                SENDING BOOKS TO YOUR INVENTORY...
                 SET /A %~1+=100
                 GOTO :EOF
 :MAIN
 SET /A STUDENT_NUMBER=50
 SET /A BOOK_INVENTORY=0
 SET /A CLASS_NUMBER=5
 ECHO WE HAVE %STUDENT_NUMBER% STUDENTS
 ECHO EVERY STUDENT NEED TWO BOOKS
 ECHO EVERY TEN STUDENTS NEED ONE CLASSROOM
 SET /A REQUIRE_BOOK=%STUDENT_NUMBER%*2
 ECHO ITS MEAN WE NEED %REQUIRE_BOOK% BOOKS FOR ALL OF OUR STUDENTS
 :CHECK_BOOKS
 IF %REQUIRE_BOOK% LEQ %BOOK_INVENTORY% (
                 ECHO WE HAVE ENOUGH BOOKS PER STUDENTS
 )ELSE (
                 ECHO WE HAVENT ENOUGH BOOKS FOR ALL OF OUR STUDENTS
                 PAUSE >NUL
                 CALL :BOOK_CENTER BOOK_INVENTORY
                 ECHO RE CHECK BOOK INVENTORYS
                 TIMEOUT /T 10 >NUL
                 GOTO :CHECK_BOOKS
 )
 PAUSE 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.